Slægtsgården Over Brødbæk

i Borbjerg sogn

 

Hjerm herred

 


Trap Danmark
Trap Danmark (1965 udg.), Ringkøbing amt har følgende oplysninger:
Over, Neder og V. Brødbæk (o. 1400 Brodebekgordt, 1461 Bradbek, 1477 Brodbek, 1479 Brødbek)(s.258).
Brødbæk blev o. 1400 af Hethe Nielsen solgt til Folmer Lunge, og 1461 af Claus Podebusk til Niels Eriksen Gyldenstjerne.
1688 og 1770 lå den (2 gde og 1 mølle m. i alt 16 tdr. hartk.) under Rydhave (s. 262 og s.314).


Liber Daticus

 

I følge Borbjerg præstegårds Liber Daticus så det i 1760 således ud med selvejere og fæstere: I året 1760 var der ikke flere selvejergårde i Borbjerg sogn end i Vandborg, Damgaard og Jens Haus Gaard i Borbjergby ………

Rydhauge ejede 2 gårde i Hedegaard, Munksgaard, begge gaarde i Fleng, 2 gårde i Brødbæk og 1 mølle, 2 gaarde i Keldsmark, Skyldvad og Pugdalhus...….

Først ved begyndelsen af det nittende århundrede sker den store udskiftning, hvor beboerne købte deres gårde og huse og derved blev selvejere….."
Kilde: C. Møller: Borbjerg sogns historie. s. 145.

 

 

1688 Matriklen

 

I Chr. V's matrikel fra 1688 er Mogens Lauridzen fæster på Over Brødbæk.

 

 

Aner på Over Brødbæk

 

Jens Nielsen

Var fæster på Over Brødbæk, men næppe før 1730. Han er født på nabogården Neder Brødbæk. Han efterfølges af sin søn:

 

Christen Jensen

Rydhaves jordebog anfører Christen Jensen som fæster i Brødbæk 1783.


Over Brødbæk var indtil 1796 fæstegård under Rydhave. Derom fortæller skøde- og panteprotokollen for Hjerm Ginding herreder  følgende:

Niels Sehestedt til Rydhauge, Vinderup og Stubbegaard, Stiftsbefalingsmand og Amtmand over Viborg Stift og Amt, gjør vitterlig at have med Rydhauge Hoverigodses Bønder i Ryde, Borbjerg og Sahl sogne sluttet købekontrakt som lyder således:
Imellem undertegnede er dags dato sluttet kjøb således som følger:
Niels Sehestedt og så hele rækken af titler engang mere, sælger og afhænder mit hoverigods i Ryde, Borbjerg og Sahl sogne til efterskrevne Danemænd således:
at de til Mortensdag indeværende år svarer den almindelige landgilde efter Deres Fæstebrev og forvalter den sædvanlige Hoveri til 1ste Maj 1796, samt i Snapsting (Termin) 1796 udbetaler mig 3/4 af den akkorderede Kjøbesum og for den resterende Del udstæder hver især deres lovlige tinglæste Panteobligation med anden Prioritet i deres gård, Besætning og øvrige ejendele og så allerunderdanigst følger de Kongelige Resulationer.
Der følger så forpligtelser med brandforsikring med mere.
Købesummen for alle 34 Gårde 37.466 rigsdaler 4 skilling.

Christen Jensen, hidtil nærværende Fæster i Brødbæk i Borbjerg Sogn Hjerm Herred Ringkøbing Amt, har for benævnte gård "Brødbæk", som står for hartkorn 6 td. 7sk 0 fk. 2½ alb, lovet 1.380 rigsdaler 12 skilling. Endvidere skal han betale Skødets bekostning.
Han overtager så Bygninger, Besætning samt tilliggende Jord, Ager, Eng og Fællig, således som vi afstår Ejendommen i brug efter denne passerede udskiftning. (Gården havde nr. 25 i rækken)

Underskrevet på Rydhauge
17. oktober 1795
N. Sehestedt. Christen Jensøn (m.f.pen)

De 1.035 rigsdaler i rede penge blev lånt i den Kongelige Kreditkasse, der så fik 1ste prioritet i gården. Resterende 345 rigsdaler og 12 skilling udstedtes oblg. til Sehestedt og slutter således passeret og betalt i Viborg 10.juni 1796.

Læst ved Hjerm Ginding Herredsret
17.juni 1796
Tranberg

 

 

Folketælling i "Over Brødbæk" 1787
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brørbek, 2. Familie:
Christen Jensen, 50, gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand
Ane Christensdatter, 49, gift, Madmoder
Jens Christensen, 9, ugift, Deres Barn
Christen Christensen, 8, ugift, Deres Barn
Ane Christensdatter, 4, ugift, Deres Barn
Niels Sørensen, 29, ugift, Tienestefolk, Soldat
Mette Peitersdatter, 24, ugift, Tienestefolk
Johannes Christensen, 20, ugift, Tienestefolk

Mads Pedersen
Skøde fra Christen Jensøn 26/7 1799.
Mads Pedersen kom fra "Grebsgård" i Nørre Nissum og havde forældre med.

Folketælling i "Over Brødbæk" 1801:
Mads Pedersen 37 år gårdmand
Karen Pedersdatter 28 hans kone
Deres børn:
Zidsel Madsdatter 3 år
Kresten Madsen 2 år
Ane Marie Madsdatter 1 år
Ane Kirstine Sørensdatter 32 år tjenestepige
Peder Madsen 81 år husbondens fader nyder ophold
Mette Pedersdatter 66 husbondens moder ligeledes.

Mads Pedersen blev enkemand i 1824, men giftede sig to år senere med Ane Jensdatter. De kunne bare ikke enes om at bo sammen. Det var nok grunden til at gården blev solgt. Mads Pedersen havde selv to sønner, der levede. De skulle alle have noget fra gården. Det er nævnt i den ret så omfattende aftægtskontrakt.

Til Ane Jensdatter skulle der bygges østen til stuehuset 8 alen lang 7 alen bred. Hun ville så beholde, hvad hun selv havde haft med ind i ægteskabet.

Christen Madsen
Skøde fra Mads Pedersen 4/3 1828.
Christen Madsen var ikke Mads Pedersens søn, men søn af Mads Laursen i "Trabjerggård".

Folketælling i "Over Brødbæk" 1834:
Christen Madsen 35 år gårdmand
Marianne Pedersdatter 33 hans kone
Deres børn:
Mads Christensen 6 år
Peder Christensen 3 år
Maren Christensdatter 5 år
Mads Pedersen 69 år nyder aftægt
Ane Jensdatter 59 år nyder aftægt 

1866 udstykker Christen Madsen Brødbækhus, senere kendt som Nørre Kærgaard, til sin søn Peder Christensen.

I Borbjerg præstegårds Liber Daticus' hartkornsopgørelse fra 1866 noteres: 73. Kresten Madsen, Brødbæk, matr. nr. 1. 
         Htk.: 5td 1sk 0fjdk 1 3/4alb, heraf til kirken 2½td.

Jesper Jensen
Jesper Jensen er oldefar på min mors side. Han stammer fra Øster  Hedegaard i Handbjerg sogn. Han deltog i treårskrigen 1848-51 og blev selvstændig gårdmand i Rydlund i Ryde sogn. Den købte han af Niels Chr. Sørensen. Skrevet i Holstebro 7. juli 1855. Læst ved Hjerm Ginding Herredsret 13. august 1855.

 

Jesper Jensen, der i 1857 bliver gift med datteren i Over Brødbæk, Maren Christensdatter, sælger Rydlund til sin svoger Mads Christensen og overtager så i 1868 Over Brødbæk.

 
Med Jesper Jensen rykker mine aner igen ind på gården. Christen Jensen (f. 1737), jf. ovenfor, er dog også en slægtning. Han var halvfætter til Jesper Jensens bedstefar, Jesper Jensen, Heegaard. I en årrække var slægten dog som nævnt ikke på gården.

Skøde til Jesper Jensen og aftægtskontrakt for Christen Madsen kan ses her

Folketælling i "Over Brødbæk" 1870:
Jesper Jensen gårdmand 45 år født i Handbjerg
Maren Christensdatter 40 år født her i gården
Deres børn:
Marianne Jespersen 10 år født i Ryde
Jens Jespersen 8 år født i Ryde
Birgitte Marie Jespersen 1 år født her i gården.
Konens forældre:
Christen Madsen 70 år født i Trabjerg nyder aftægt
Marianne Pedersdatter 67 år født i Hjerm nyder aftægt
Knud Chr. Laugesen 22 tjenestekarl
Maren Sørensdatter 51 år tjenestepige.

 

Maren dør i 1874 og da Jesper ønsker at gifte sig igen, må han  først i skifteretten, da han havde siddet i uskiftet bo siden Marens Død.

Han opgiver her at boet består af gården Matr. No. 1a af Brødbæk i Borbjerg af hartkorn 4 tønder 5 skæpper 2 fjerringkar 1 3/4 album, gammelskat 37 rigsdaler 58 skilling, med tiende, bygninger, besætning, ind- og udbo, hvilket anføres til en værdi af 36.000 kr.
På boet hviler en aftægt, der kapitalpost kan anføres til 3000 kr.
Imod disse værdiangivelser fandt Skifteretten og Værgen intet at erindre.
De mødte begærede sig derefter boet udleveret til privat skifte, hvilket blev bevilget.
 

Jesper Jensen gifter sig herefter den 26 november 1880 med Marie Cathrine Laursen fra Østergaard i Hogager.


Jesper Jensen og Marie Cathrine Laursen

I 1887 udstykker Jesper Jensen Over Brødbæk Mark til sønnen Jens Jespersen. Det fremgår af det senere skøde til sønnen Marius, at Over Brødbæk ved den lejlighed bliver skyldsat til hartkorn 3 tønder 3 skæpper 2 fjerringkar 3/4 album.
 

Folketælling 1890:
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En gård, 11:
Jesper Jensen, 65, Gift, Husfader, Gårdejer, Handbjerg Sogn
Maren Katrine Lavrsen, 37, Gift, Husmoder, Hustru, Borbjerg Sogn
Birgitte Marie Jespersen, 25, Ugift, Datter, , Ryde Sogn
Kristine Jespersen, 20, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn
Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn
Marius Jespersen, 8, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn
Maren Jespersen, 3, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn


Folktælling 1901
Jesper Jensen, f. 20/2 1824 i Handbjerg Sogn, Gift, Husfader, Gårdejer
Marie Katrine Lavrsen, f. 8/12 1852 i Borbjerg Sogn, Gift,  Husmoder,
Jens Kristian Jespersen, f. 13/3 1874, Ugift, Søn
Marius Jespersen, f. 6/1 1882, Ugift, Søn
Maren Jespersen, f. 21/1885, Ugift, Datter
Christiane Jensen, f. 15/8 1881 i Estvad Sogn, 1897, Tyende
Jesper Brødbæk Jespersen, f. 7/10 1892 i Borbjerg Sogn, Tyende
Mette Marie Jensen, f. 4/5 1826 i Borbjerg Sogn, Væverske

 

Maren Jespersen er min mormor. Hun bliver 1910 gift med købmanden i Trabjerg, Jeppe Jensen Led.

Marius Jespersen Brødbæk
Født 6 jan 1882 i Over Brødbæk, død 16 dec 1953 sammested, får skøde på gården, lyst ved Hjerm Ginding Herredsret 15/2 1907.
Købesummen var nu 20.000 kr. Gælden i kreditforeningen 12.000 kr. De resterende 8000 kr. således: Aftægtskontrakt til forældrene kapitalværdi 4.200, medens resten 3.800 er hans arvelod.

 

Folketælling 1. februar 1911

Over Brødbæk. Matr. nr 1a
Marius Brødbæk, f. 6 Jan 1882 i Borbjerg, Ugift, Husfader
Ingeborg Jespersen, f. 24 Aug 1891 i Borbjerg, Ugift, Tyende
Martin Holmgaard, f. 4 Feb 1891 i Handbjerg, Ugift, Tyende
Anders Kristian Jensen, f. 29 Oktbr 1894 i Ryde, Ugift, Tyende

Marius gifter sig den 17 maj 1911 med Methea Nielsen

Folketælling 1916, Borbjerg Kommune, Brødbæk matr. 1a
Marius Jespersen Brødbæk, f. 6/1 1882, G, Husfader
Metthea, Jespersen Brødbæk, f. 14/12 1886, G, Husmoder
Paula Krestina Brødbæk, f. 26/3 1912, Barn
Katrine Brødbæk, f. 27/5 1913, Barn
Henrik Pedersen, f. 22/2 1897, Tjenesteydende
Ida Andreasen, f. 29/1896, Tjenesteydende
Johanne Kristiansen, f. 17/7 1903, Tjenesteydende
Niels Vahr Nielsen, f. 19/3 1893, Tjenesteydende.

 

 

Ejnar Brødbæk, Methea Brødbæk, Aage Brødbæk, Poula Brødbæk, Kathrine Brødbæk, Werner Brødbæk, Marius Brødbæk

1928. Medlem af Borbjerg sogneråd, valgt for Venstre.
Kilde: Danmarks Kommunale Forvaltning, Selskabet "Vort Samfund", København.


Marius Brødbæk

Omkr. 1940.
Brødbæk, Marius, Gdr., "Over Brødbæk", Borbjerg, Holstebro. Født sammesteds 6. Januar 1882, Søn af Gdr. Jesper Jensen, sammesteds, Gift med Methea Brødbæk, født Nielsen, født 14. December 1886, Datter af Husejer Niels Christensen, Hodsager. Gaardens Navn er "Over Brødbæk"; den har været i Slægtens Eje i over 100 Aar men er delvis ombygget og restaureret. Brødbæk overtog den 1907; der var den Gang opdyrket 40 Tdr. Land, 10 Tdr. Land var Eng, Mose og Plantage, der er nu opdyrket 48 Tdr. Land, idet Brødbæk selv har opdyrket 8 Tdr. Land Eng og Mose og 2 Tdr. Land Plantage. Besætningen var ved Overtagelsen paa 3 Heste, 8 Køer, 12 Ungkvæg, 6 Svin og 10 Faar, den er nu paa 5 Heste, :12 Køer, 20 Ungkvæg, 40 Svin og 2 Faar. Brødbæk har lært Landvæsen hjemme; han er i Skolekommissionen m. m. og har været Medlem af Sogneraadet i Borbjerg ca. 9 Aar, desuden har Brødbæk flere andre lokale Hverv.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS, en oversigt over danske bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943
 

Marius søn Ejner Brødbæk overtager fødegården i 1949 med 49 tdr. land efter at have haft den i forpagtning i 3 år.

Ejner Brødbæk
 
  Esther Brødbæk

Over Brødbæk 1960
Klik på billedet
Kilde: Aalborg Luftfoto
© Det Kongelige Bibliotek 

I 1974 overtages gården af Ejners søn, John Brødbæk, der i en årrække drev den sammen med Lille Perregård. I dag er landbruget på gården opgivet.

Familierne fra Over Brødbæk
 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail